Travel With Your Mind
Virksomheder

BLIV DEN, DU ER!

Rådgivning


Filosofgangen tilbyder sparring og rådgivning for virksomheder og organisationer.


Vil din virksomhed kunne dokumentere, at investeringer i talentudvikling, strategisk kompetenceudvikling og almindelig kursusdeltagelse er en god investering? Filosofgangen har mange års erfaring med at implementere systematisk, målbar og effektiv kompetenceudvikling og varig læring. Filosofgangen har været meddesigner på FUEL metoden. En robust og velafprøvet metode som udgør et ledelsessystem, der simultant arbejder med de perspektiver der skal være på plads og gennemtænkt når man vil lave værdiskabende og målbar kompetenceudvikling: Perspektiverne er:  Før-Under-Efter-Læring-Organisation-Individ og Faglighed.


Filosofgangen er en stabil og innovativ partner hvis du påtænker at skabe eller ændre din Organisationskultur. Vi går i dybden med din virksomheds dilemmaer og muligheder gennem fordybelse og indsigt. Hvordan formes kulturen i virksomheden? Hvad udvikler den og hvad ændrer den? Og hvad kan hæmme den? Hvilke mekanismer går i gang når organisationer forandres og hvordan kan de modvirkes? Hvad er den præcise forbindelse imellem kultur og ledelsen i organisationen? Hvordan skaber man den gode organisationskultur? Og hvordan arbejder man med kompleksiteten i kulturforandringer? Filosofgangen hjælper med at skabe balance mellem systemer, strategi og mennesker

Har din virksomhed et etisk beredskab? Har I levende og ægte værdier som beviser deres vigtighed i praksis? Er jeres værdier tilpasset virkeligheden eller har i tilpasset virkeligheden til jeres værdier? 

Værdierne og vores etik bygger på de erfaringer vi gør os løbende. Derfor er det nødvendigt at have et etisk beredskab, hvor man reflekterer, evaluerer og måske ligefrem udskifter værdier engang imellem. Hvordan opbygger man sådan et beredskab? Hvilke værdier er på spil i jeres virksomhed? For jeres personale, medarbejdere og virksomhed? For kunderne?
Hvad er værdierne i grunden for en størrelse? Er det regler? Adfærdskodeks? Har vi alle de samme værdier? Hvad er forskellen på værdier, holdninger og meninger?
Hvad forpligter det enkelte menneske eller virksomheden overfor værdierne? Hvad betyder det i ansættelsen af personalet? Hvad betyder værdierne på vores daglige arbejde? I ansættelsessituationer? I sparring mellem kolleger? I mødet med vores omverden og vores eksterne relationer? 

Filosofgangen har stor erfaring og indsigt i værdiarbejdet  og rådgiver de organisationer som er drevet af ønsket om at kunne skabe en fælles kultur baseret på de eksisterende ægte levende værdier, som gør organisationen unik.  Og som sikrer arbejdsglæde, fælles dynamik og ejerskab.


Filosofgangen hjælper også din virksomhed med at opbygge, ruste, danne og udvikle medarbejdere, ledere og ledergrupper.

Hvis man får integreret sine filosofiske kompetencer i som medarbejder, som leder, ja som menneske, vil man vide, hvorfor man er her nu, og hvorfor man er på vej netop i den retning. Man er autentisk tilstede og har indblik i egne og andres egentlige motivationsfaktorer. Først herefter kan man effektivt lede.

Det kræver indblik i eget og andres filosofiske landkort, og hvordan forskelle her præger menneskers liv. Man kan blive hurtigere til at opfange den filosofiske essens i virksomhedens hensigter og kommunikere essensen ud. En leder er et menneske, der er i stand til at lede sig selv. En leder er menneske der evner at føre sig selv i en retning der ikke bare er vilkårlig eller overfladisk. En leder træder først i karakter som leder, når lederen påtager sig dilemmaet mellem organisationens krav og hensynet til medarbejdernes trivsel og velfærd.  Filosofgangen laver Medarbejderudviklings - og Lederudviklingsforløb i din organisatoriske virkelighed. Skab god, inspirerende og begavet ledelse uden at ledelsen er væk fra det daglige arbejde. Filosofgangen giver dig redskaberne til hvordan læring bliver en naturlig del af din hverdag istedet for noget som bare sker ved festlige lejligheder. 

Work- Shops og virksomhedsforedrag


Filosofgangen laver inspirerende, øjenåbnende og refleksionsskabende foredrag og work-shops for medarbejdere, grupper og ledelse.


F.eks en Undringswork-shop eller et Foredrag om Undring. Hør mere om hvordan Undren kan blive en vigtig, inspirerende og bærende kraft i jeres virksomheds - og mødekultur:

Tænk, hvis vi alle undrede os mere i hverdagen?

Tænk, hvis det at undres var en bærende kraft, når du taler med dine kolleger, når du søger at forstå andre mennesker, når du skal træffe vigtige valg, når du søger at forbedre dig på arbejdet, når du skal implementere nye tiltag på din arbejdsplads, når du gerne vil lære noget nyt gennem en givende dialog med dine kolleger, når du skal holde meningsfulde møder i din virksomhed, når du vil udvide din forståelseshorisont, som du tænker og lever indenfor. Undren er at lære os selv at kende på en ny og dybere måde. Undren er muligheden for at stræbe efter visdom og meningsfuldhed i det liv, som vi er indlejret i, eksistentielt og professionelt. Hør mere om en meningsfuld metode til at skabe tanker, inspiration og motivation i arbejdslivet. Her får du en effektiv og anderledes måde at sætte din erfaring og dine ledelseskollegers erfaring og kapacitet i spil. Et anderledes foredrag eller work-shop som kommer ind til kernen af hvad I tager for givet og hvad I ikke tager for givet!

Læs mere her om Filosofgangens Undringsfællesskaber 
Kapacitet fremfor Kompetencer

Kapacitet er et begreb, der omhandler såvel individets som organisationens erfaring, udvikling, forbedring og læring. Filosofgangen finder det passende at arbejde med begrebet kapacitet, da det har en mere dyb klangbund end begrebet kompetence. Kompetence er evnen til at kunne kontrollere og beherske en situation eller noget tillært. Kapacitetsbegrebet indeholder også kompetence, men inddrager undren, mening og klogskab som vigtige drivere og forudsætninger for at kunne udvide sin kapacitet: Sin maksimale og iboende potentielle ydeevne.

Kompetence er træning, kapacitet er uddannelse.I den gængse opfattelse af kompetenceudvikling er det en udbredt forståelse, at læring bliver til et spørgsmål om påfyldning af ny viden uden at individet eller organisationen bliver berørt. Man lærer nogle nye kompetencer og teknikker, men man gennemgår ikke en eksistentiel læringstransformation. Kapacitetsbegrebet er en aktiv anvendelse af læring, hvor individet og organisationen reflekterer over og bevidstgøres om det uddannelsesideal, som grundlæggende styrer læringsmål, læringsbehov og læringsstrategi.  På denne måde sammenfatter kapacitetsbegrebet målet, vejen, midlerne og forhindringerne. Kapacitet indeholder viljen til forandring og handling, hvorimod kompetencebegrebet, i Filosofgangens optik, er en viljesløs og passiv erkendelse. Kapacitetsændringen er en aktiv erkendelse, der skaber forandring og mod til at handle for individ og organisation.


Filosofgangen anvender Kapacitetsbegrebet for både medarbejdere og organisation, således at udfordringer og problemstillinger ikke bare er et individuelt anliggende. Kapacitetsbegrebet åbner op for at stille skarpt på de værdier, procedurer og logikker, som organisationen arbejder inden for, og som danner baggrunden for medarbejdernes arbejdsliv. Kapacitetsbegrebet har fokus på vigtigheden af rammebetingelserne i individets omgivelser og på at ansvaret for den enkeltes dannelse, visdom, læring og udvikling er viklet ind i ydre rammebetingelser.


Alle vores forløb i arbejdet med ledelse, HR og organisation starter med en kapacitetsafklaring for medarbejder og organisation. Hermed etableres den læringsmæssige ”åbningsbalance”.

Lederudvikling


Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber, du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel efter det store hav”.........Antoine de Saint-Exupéry
Alle taler om ledelse i disse år, men hvad er ledelse, og ikke mindst hvad er god ledelse?

Ledelsesidealerne skifter i tide og i utide, og vi har set en bølge af forskellige idealer som: Anerkendende ledelse, autentisk ledelse, forandringsledelse, systemisk ledelse, spirituel ledelse, ledelse med enneagram, MBA for blot at nævne nogle. Aldrig har der været brugt så meget tid og så mange ressourcer på at finde og udvikle den ”rigtige” lederstil. Alligevel synes over 35% af medarbejdere i danske virksomheder, at de har decideret dårlig ledelse. Yderligere 30% er mellemfornøjede hvad angår deres ledelse. Er dette et udtryk for spild eller potentiale?


En anden tendens i tiden er: Ledere som kæder lederskab sammen med at løbe maraton, udføre en ironman eller overskride deres egne personlige grænser på anden vis. Men hvordan hører det i grunden sammen med at udføre god ledelse på arbejdspladsen? Al den energi man bruger udenfor arbejdspladsen, hvad er det egentlig et udtryk for?

Vi hører til ikke nær så ofte om de ledere, som gør sig begavet umage. De ledere som arbejder med meningsfyldt lederskab. Ledere som ser ledelse som en dannelsesrejse eller ledere som tager en ekstra tørn for virksomheden, for både sin egen og for virksomhedens skyld. Men de findes, og FUEL Danmark har kendskab til mange af dem og deres erfaringer, hvilket kan anvendes som en ledelsesmæssig inspiration til andre ambitiøse virksomheder.


God ledelse sker når man besidder kapaciteten til at kunne skabe mål, resultater, håb og ”længsler”.  Filosofgangen tilbyder lederudvikling, som udvikler lederen i krydsfeltet mellem personlige, faglige, organisatoriske og læringsmæssige behov. Lederudvikling er en dannelsesrejse, hvor ledere og kommende ledere vil træde i karakter, såvel professionelt som eksistentielt, ved at fremme lederskabskapaciteter af kød og blod.

På dannelsesrejsen arbejdes med at fremme egenskaber som:

Ordentlighed, ydmyghed, generøsitet og meningsfuldhed.


-Hvordan bliver ledere det organisatoriske midtpunkt? Hvordan navigerer man i det rum af sårbarhed, som kendetegner lederens position?
-Hvordan fremmer vi energi som menneskelig drivkraft, og hvordan giver man energien den rette strategiske retning?
-Hvordan bliver ledere bedre til at være opmærksomme og være kendetegnet ved at have en åben bevidsthed?
-Hvordan skærper vi ledernes skarpe blik på egne fordomme og egne blinde vinkler i omgang med medarbejdere, kunder og konkurrenter?
-Hvordan undgår en leder at blive mentalt fyret?
-Hvordan agerer en leder i rationalisering – og hvordan i udvikling?
-Hvordan skaber ledelsen stolthed?

Vi skaber undringsfællesskaber og læringspunkter for ledelsen, så den til stadighed byder på det ”rigtige” i den organisatoriske udvikling. Vi analyserer, sammen med lederne, ledelsens mandat og succeskriterier. Både organisatorisk, professionelt, som leder og som menneske. Filosofgangen stiller krav om løbende kapacitetsudvikling af lederne via øvelser i virkelighedens verden. Vi tager hensyn til lederens egne erfaringer og erkendelser, når det kommer til udvikling, forbedring og forandring.

Filosofgangen stiller en meningsfuld værktøjskasse til rådighed på dannelsesrejsen. En kasse fyldt med brugbart, praktisk og teoretisk værktøj garneret med metoder, øvelser og konkrete cases. Den indeholder endvidere metoder fra ledelsestankegange, filosofi, psykologi, sociologi, organisationsteori, litteratur og kunst. Vi arbejder også med kommunikative kompetencer, dialogisk praksis samt konflikthåndtering.

Ring eller skriv til Filosofgangen for at høre mere om vores Lederudviklingforløb i teori og praksis


Læringsanalyse af din virksomhed - Hvordan anvender I ressourcerne bedste muligt?

Læring er blevet et ord, som alle bruger, men meget få bruger tid på at definere. Når man ikke definerer hvad læring er, bliver det meningsløst at kigge efter den, måle på den og lave langsigtede løsninger for virksomheden, når det kommer til kompetenceudvikling, efteruddannelse og voksenuddannelse. Virksomhederne har aldrig brugt flere penge og ressourcer på disse områder end nu, men alle målinger tyder på, at læringen går tabt, mistes, og at virksomhedernes mentale produktivitet falder.


I krydsfeltet mellem høje lønninger, øget kompleksitet og ændringshastigheder, bliver læring og viden en nødvendighed for at kunne begribe og gribe de muligheder og trusler, som virkeligheden kommer stormende med. At kunne optimere anvendelse af ny viden og få den forankret i organisationens daglige drift og udvikling er og bliver et område hvis beherskelse vil skille fårene fra bukkene. Vi står med et behov for at læring, der skaber øget produktivitet, effektivitet og innovation, bliver et driftsmål, en KPI, på linje med sygefravær. De organisationer, som i dag mestrer denne måde at lede og udvikle organisationer på, er kendetegnet ved til stadighed at skabe vilkår for og krav til tankens kraft, samt kritisk omtanke, der udmønter sig i ydelser og produkter, der har klangbund i markedet. Læring er blevet en nødvendig del af kulturen og konkurrenceevnen.


Vi tilbyder forløb og analyser, som stiller skarpt på læring og dens virkninger i din virksomhed. Forløb og analyser som kan bridrage til øget mental produktivitet og effektivitet. Vi hjælper med en optimering af alle læringsaktiviteter i virksomheden, Vi designer forløb, som italesætter den læring, som medarbejder og virksomhed finder meningsfuld, og eksekverer den i virksomheden gennem struktur, planlægning og opfølgning. Et forløb som inddrager medarbejdere, ledelse, HR, økonomiafdeling og bestyrelse på en måde, så sammenhængen imellem viden, produktivitet og læring står lysende klar og bliver en vigtig ledetråd i alle virksomhedens beslutninger og processer.

Vi stiller skarpt på:

Medarbejdernes kompetencer og kapaciteter:

 • Virksomhedens uddannelses- og kompetenceudvikling.
 • Hvilke krav stiller vi til hinandens kompetencer?
 • Hvordan lærer man i virksomheden generelt og specifikt?
 • Hvad har virksomhedens erfaringer været med uddannelse hidtil?
 • Hvad siger målinger og effekter af hidtidig uddannelse?
 • Hvordan bliver medarbejdernes kompetencer anvendt?
 • Hvordan ser organisationens læringsmål ud? Den løbende feedback og feed forward af medarbejdere?


Lederskab og læring

 • Virksomhedens rollemodeller og lederkvalitet.
 • Hvordan ser ledermålingerne ud?
 • Har ledelsen en dyb forståelse for læring og udvikling?
 • Silotænkningen contra helhedstænkning


Medarbejdertilfredshed og læring

 • Er HR forankret og rustet til at håndtere medarbejdernes krav om kompetenceløft?
 • Hvordan udnytter vi de enkelte medarbejderes kapaciteter?
 • Tager vi medarbejdertilfredshedsundersøgelser alvorligt for at kunne skabe fokus og forbedringer
 • Forskellen imellem kompetencer og kapaciteter.
 • Viden og produktivitet i virksomheden.
 • Hvor er den afgørende viden henne?


Vi afdækker baggrunden for at foretage en Return of Investment, der inkluderer ikke blot de direkte omkostninger, men herudover også en optimering af den tid, som individ og organisation investerer for at kunne udfolde den maksimale og iboende potentielle ydeevne. Ydeevnen ses og monitoreres, og Filosofgangen hjælper med at opstille indikatorer for god og ændret adfærd på kort sigt. I forhold til konkrete forventede resultater etableres målinger for resultater på lang sigt – når det kan opfanges i organisationens eksisterende målesystem, herunder i den økonomiske rapportering, såvel organisatorisk som individuelt.


Strategisk HR – En værdiskabende procesDe senere års øgede konkurrence og kompleksitet i det danske erhvervsliv, giver HR-funktionerne i organisationerne en aktuel mulighed for øget og meningsfuld indflydelse og synlighed. HR kan og skal være en strategisk vigtig partner, der kan påvirke virksomhedens værdiskabende processer og bidrage til den organisatoriske optimering og produktivitetsudvikling.


I Danmark arbejder man med tre slags HR-opgaver:

1) Jura, lønhåndtering, kontrakter og arbejdsmiljø
2) Rekruttering, uddannelse og facilitering af MUS-samtaler
3) Strategiske tiltag og tænkning hvor HR bliver en dynamisk partner, der understøtter virksomhedens behov for at operere, eksekvere og udvikle sig.


Hos de fleste virksomheder bliver der lagt et ensidigt fokus på punkt 1, hvilket kan skyldes vanskeligheder med overfor virksomhedens øverste ledelse at kunne synliggøre, hvordan man aktivt bidrager til at optimere sin forretning. Filosofgangen fokuserer på punkt 2 og 3 og tænker udvikling af HR gennem et organisatorisk overblik og indsigt, som skal kunne påvirke strategiske processer.


Alt for ofte hører vi om HR-arbejde som ikke bærer frugt, bliver kasseret, endeløse evalueringer og en funktion, som generelt mister sin værdifulde betydning i virksomheden. HR har fået ry som værende en funktion, som alt for ofte er den hurtigste med de seneste nye trends og smarte buzzwords, men som ingen realistisk forankring har blandt medarbejdere og ledelse i virksomheden. Hvad blev der f.eks. af NLP, Værdibaseret ledelse, Transaktionsanalyse, Time Management eller MBA på en dag? På denne måde spildes læring, energi og ressourcer.


Vores erfaring med HR-arbejde igennem mange år har givet os en indsigt i dynamikken i HR-processer, som hvis de implementeres rigtigt synliggør den reelle relation og samarbejdsformer blandt medarbejdere i virksomheden. En dynamik som fører til øget produktivitet, konkurrencekraft og effektiv ledelse.

Strategisk HR Analyse. Hvordan leverer HR processen strategien til tiden?


En strategi der ikke indeholder målrettet læring kan være årsagen til manglende eksekveringsevne. Organisationen kan ikke levere det ”nye” på det tidspunkt, hvor det forventes i forhold til strategiplanen. Effektive Strategiske HR Processer er en afgørende faktor for at strategien lykkedes.

Filosofgangen har udviklet en systematisk og performanceorienteret metode, der gennem bevidste processer og en KPI struktur med over 120 målepunkter, analyserer organisationens evne og effektivitet til at arbejde med strategisk kompetenceopbygning.  Analysen fokuserer på de processer, som gør, at organisationen rettidigt kan mestre en ny adfærd, implementere nye metoder og skabe en ny kultur.

Den strategiske HR-analyse stiller skarpt på, at læring aflejres i driften, der hvor strategien skal vise sit værd.  Vi afdækker i hvilket omfang, kompetenceudvikling rent faktisk giver de resultater, der understøtter strategien.


Strategisk HR analyse giver organisationen et ”eksternt” billede af, hvordan fremtidige investeringer i kompetenceudvikling kan optimeres. Analysen bliver skabt i tæt samarbejde med organisationen, hvilket bevirker at styrker og ikke mindst forbedringsområder har klangbund i virkelighedens verden og er afstemt med organisationens strategiske ambition.

Strategisk HR Analyse vil inddrage de ledere og nøglepersoner, som har ansvaret for at implementere organisationen strategi.  Det kan omfatte HR-direktører, HR-chefer, Økonomi ansvarlige og ansvarlige for de driftsområder, hvor strategien skal virke.


Vi arbejder konkret med:

 • HR- Funktionens eksistensberettigelse i virksomheden og dens nuværende praksis, styrker og forbedringsområder som strategisk partner
 • HR-Processens design og integration med organisationens kerneprocesser, performance, ledelse og kultur
 • HR-processens KPI system i forhold til nøgleresultater for økonomi, produktivitet, kundetilfredshed, medarbejdertilfredshed og image.
 •  HR-Processens krav til ledelse og medarbejdere i forhold til agilt at kunne skabe nye processer og arbejdsmetoder i takt med strategiplanens forventninger
 • HR-Funktionens evne til at skabe rammer for meningsfuld og effektiv læring, der sikrer strategisk eksekvering
 • Afdækning af effektiviteten for tidligere læringsforløb
 • Vurdering af læringsstile i kulturen – hvad virker og hvad virker ikke?
 • Afdækning af hvordan ny viden og læring spreder sig i organisationen ved strategiske ændringer
 • Opfattelse af meningsfuld læring hos ledelse og medarbejdere
 • HR-funktionens samlede produktivitet og effektivitet som strategisk partner
 • Forslag til optimering af strategiske HR-processer


Udbytte:

 • Få en dokumenteret vurdering af HR-funktionen ”udefra og ind”, der trykprøver organisationens HR-processer i forhold til rollen som Strategisk HR.
 • En organisatorisk helhedsanalyse af HR-funktionens styrker og forbedringsområder som Strategisk Partner målt i forhold til leveringsevne og effektivitet ved strategiske udviklingsprogrammer


Filosofgangen tilbyder jeres virksomhed en analyse og et forløb, som giver HR en solid forankring i forhold til ambitionen om at udføre og bliver anerkendt for rent faktisk at være en ”Business Partner” og udgøre en reel strategisk rolle i organisationen, der gør en forskel, der er synlig.

Med en unik og velafprøvet læringsproces der fokuserer på individ, organisation, faglighed og læring, kan vi give din virksomheds HR-funktion en synlighed og pondus, som skaber grundlag for HR struktur, planlægning og opfølgning.